Általános szerződési és szolgáltatási feltételek

amely létrejött egyrészről a szoftvert felhasználó vállalkozás, továbbiakban megrendelő

másrészről a
E-Szoftver Kft.

székhely: 1191 Budapest Üllői út 178. I. em.;
adószám: 14171059-2-43;
cg.: 01-09-892102, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán;
képviseli: Malinovszky László ügyvezető igazgató; mint Vállalkozó
(a
továbbiakban: Vállalkozó, mindketten együtt: Felek) között az 5.1-es és 9.3-as pont helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

A Felek a jelen szerződésben (továbbiakban: Szerződés) arról állapodnak meg, hogy a Megrendelő megrendeli, míg Vállalkozó elvállalja a Számlázó Programom (továbbiakban: Szoftver) használatának Megrendelő részére történő biztosítását díjazás ellenében. A szolgáltatási díj megfizetésével a megrendelő (ráutaló magatartása révén) elismeri, hogy megismerte és elfogadja az általános szerződési és szolgáltatási feltételeket.

2. A Teljesítés módja

2.1. A Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségeit a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek szerint teljesíti.

2.2. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a funkcionális követelményrendszerben foglaltaknak megfelelően a Szoftvert a Megrendelő számára átadta.

3. Vállalkozó kötelezettségei, és tájékoztatásai

3.1. A Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a Szoftver használatóságát veszélyezteti vagy gátolja, továbbá köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, amennyiben az célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad.

3.2. A Szoftver kizárólagos tulajdonosa a Vállalkozó, aki a Szerződéssel a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb jogkörrel átruházza az Szoftver feletti használati jogot a Megrendelőre. A Szerződés ugyanakkor a Szoftver egy példányának használatát annyi technikai eszközre engedélyezi, ahányra a Megrendelő megvásárolja azt.

3.3. A Megrendelő az alkalmazás használati jogosultságát nem adhatja kölcsönbe, és – jogcímtől függetlenül – nem engedheti át harmadik személynek.

3.4. Az elkészült bizonylatok a program helyes használata, valamit a technikai feltételek ügyfél oldali megléte esetén a NAV online rendszerébe feladásra kerülnek a hatályos törvényi elvárások és szabályzások szerint.

3.5. Technikai probléma esetén Vállalkozó vállalja, hogy legkésőbb a hiba bejelentésétől számított 1 munkanapon belül megkezdi a hiba elhárítását. Az alapdíj már ellentételez évente maximum 2×10 perces távoli elérést is a Vállalkozó által biztosított TeamViewer szoftveren keresztül.

3.6. A Vállalkozó nem garantálja, hogy a Szoftver bármilyen tetszőleges HARDVER kiépítésű számítógépen fut. A Vállalkozónak nem feladata, hogy a Megrendelő által használni kívánt számítógépet alkalmassá tegye a Szoftver futtatására. A Szoftver megfelelő működése érdekében a számítógép operációs rendszerének a magyar területi beállításokat (Vezérlőpult/Területi beállítások) kell használnia, magyar nyelvi beállításokkal.

3.7. A Vállalkozó a Szoftver működését az alábbi operációs rendszerekre biztosítja: Windows 8, Windows10, Windows11, (32 bites vagy 64 bites is), magyar nyelvi, területi és billentyűzet beállításokkal. Mobil operációs rendszereknél: iOS 7.0- tól , Android 6.0- tól. PC hardver: Core i3 + 4GB RAM, SSD. Android: 8 mag, 4GB RAM, UFS. Telepítési jogosultság a Megrendelő részére (admin-jog) Teljes Írás/olvasási jogosultság a programnak (szamla.exe) a program mappájába (alapértelmezetten c:program filese-szamla teljes mappájára). Vállalkozónak nem feladata, hogy a Megrendelő által használni kívánt számítógépet alkalmassá tegye a Szoftver futtatására

3.8. A Szoftver adatbázisának bármilyen jellegű külsős hozzáférése, módosítása, manipulálása esetén a Vállalkozó megvonja a felhasználói jogosultságot a Megrendelőtől.

3.9. Vállalkozó kijelenti, hogy az ÁSZF módosításáról legalább 30 nappal annak hatályba lépése előtt tájékoztatja a Megrendelőket.

4. Megrendelő kötelezettségei

4.1. Megrendelő a Szerződés 7. pontjában megnevezett kapcsolattartója útján köteles együttműködni a Szerződés hibátlan teljesítése érdekében, így különösen haladéktalanul tájékoztatni Vállalkozót arról, hogy a teljesítés során hibát észlelt a szolgáltatásban.

5. Díjazás

5.1. A Megrendelő havi átalánydíj (alapdíj) és eseti megrendelések után járó díj fizetésére köteles, amelynek mértéke Prémium csomag esetén 15.000 Ft + áfa / hó / az első eszközre, és 7.500 Ft + áfa / hó minden további eszközre. Profi csomag és szerviz program esetén az első és a további eszközök díja is 7.500 Ft +áfa / hó / kliens. A vállalkozó jogosult egy évben egyszer, a szerződés évfordulójára díjat emelni, mely díjemelés az előző éves KSH éves infláció mértékét nem haladhatja meg. A szerződés évfordulója a program élesítésének (aktiválásának) dátuma. A vállalkozó szavatolja, hogy nem alkalmaz év közbeni díjemelést (kivéve, ha az évforduló nem január 1-re esik), valamint extra költségeket nem számol fel. Kivételt képez ez alól, amennyiben megrendelő a program működését érintő, a felhasználó szám növelésére irányuló, vagy a korábbiakban nem rendezett igényeket támaszt.

5.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díj összegét a Vállalkozó által kiállított számla ellenében, az azon szereplő fizetési határidővel átutalja a Vállalkozó Erste Banknál vezetett, 11600006-00000000-26511366 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára.

5.3. A Vállalkozót megillető díj késedelmes megfizetése esetére jogosult a szoftver használatának korlátozására.

6. Szerzői jogok

6.1. A Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által, jelen szerződésben foglalt tevékenysége eredményeként szolgáltatott szerzői joggal oltalmazott művek, dokumentumok felett – ide nem értve a harmadik személyek által létrehozott szellemi alkotásokat, a Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével a Szerződésben meghatározott korlátok között, a Vállalkozótól mint a szerzői jog jogosultjától felhasználói jogokat szerzi meg.

6.2. Harmadik személyek által készített szellemi alkotások tekintetében, amelyeket Vállalkozó a Szerződésben foglalt köztelezettségei teljesítése során jogszerűen használ fel a Megrendelőt nem kizárólagos, de időben és területileg korlátlan felhasználási jog illeti meg.

7. Kapcsolattartás

7.1. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, levélben, vagy e-mailben kell megküldeni az erre a célra a jelen szerződésben meghatározott címekre, és írásban, levélben, vagy e-mailben vissza kell igazolni. Az értesítések ajánlott levél esetén a postára adás napját követő 5. napon, e-mail esetén az elküldést követő 2. napon tekintendők megérkezettnek. mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében.

7.2. A Felek az egymással való kapcsolattartáshoz a következő felelős személyeket jelölik ki.

Vállalkozó részéről:

Vállalkozó részéről:

Név: Pál József

Tel.: +36204030835

Email: pal.jozsef@e-szoftver.hu

Megrendelő részéről:

Név:

Tel.:

Email:

7.3. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásokat az adott félnek a jelen szerződést aláíró képviselője köteles 3 munkanapon belül a másik félnek írásban bejelenteni.

8. Titoktartás

8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a tudomásukra jutott valamennyi tény, információ, megoldás vagy adat, amely egymás adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik, üzleti titoknak minősül, függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titokká minősítette-e, illetve hogy azok titokban tartásához szükséges intézkedéseket megtette-e.

8.2. A Felek kötelesek az üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani, a jelen szerződés megszűnését követően is. A felek a másik félre vonatkozó üzleti titkot a jelen szerződés keretén kívül nem használhatják fel, azokat a másik fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelhetik és harmadik személy számára semmilyen formában nem szolgáltathatják ki. A jelen pontban foglaltak megsértéséért Felek korlátlan felelősséggel tartoznak. A titoktartásra egyebekben a 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A szerződés hatálya, módosítása és megszűnése

9.1. A Szerződéstől a Felek a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal csak akkor állhatnak el, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követett el, és azt az erre vonatkozó írásbeli felszólítást követő 10 munkanapon belül nem orvosolja. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Jelen szerződés csak írásban, a felek egyező akarat elhatározásával módosítható.

9.2. A Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, a másik Félhez címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel felmondani, megjelölve, hogy a felmondási időben igényt tart-e Vállalkozó szolgáltatására. A Megrendelő rendes felmondás esetén Vállalkozó által a felmondás közléséig – igény esetén pedig a felmondási idő tartama alatt – igazoltan elvégzett munkák ellenértékét köteles (legfeljebb a teljes vállalkozói díj erejéig) Vállalkozó részére megfizetni.

9.3. A szerződés létrejötte. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő elfogadja és mindkét fél magára nézve kötelezőnek tekinti az ÁSZF rendelkezéseit, azzal ,hogy az ÁSZF publikálása utáni első számla megfizetésével Megrendelő mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

1. számú melléklet

Adatfeldolgozói szerződés

Az Európai Parlament és a Tanácsa (EU) 2016/679 Rendeletének 28. cikke szerint létrejövő adatfeldolgozói jogviszony:

Az adatkezelő megnevezése: Megrendelő

Az adatfeldolgozó megnevezése

        E-Szoftver Kft.
székhely:      1191 Budapest Üllői út 178. I. em.;
adószám:      14171059-2-43;
cg.:                01-09-892102, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán;
képviseli:       Malinovszky László ügyvezető igazgató; mint Vállalkozó
(mindketten együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a személyes adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát, mint az Európai Unió és a tagállamok által is védett alapjogot, Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben meghatározott adatkezelési folyamatát.

1. cikk

Fogalmak

Jelen Szerződés használatában „személyes adat”, „különleges személyes adat”, „adatkezelés/adatkezelő”, „adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, „érintett” fogalma megegyezik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 679/2016. rendelete (a továbbiakban „Rendelet”) fogalmaival.

2. cikk

Az adatfeldolgozás részletezése

Adatkezelő adatkezelési folyamatának leírása:

  • Partner cégadatok, és elérhetőségeik tárolása saját szerveren, valamint a munkalapok adatainak tárolása.
  • Adatfeldolgozó feladata az adatkezelésben:
  • A bevitt adatok alapján az adatok feldolgozása, munkalapok előállítása.
  • Az érintettek köre:
  • A szoftverbe bevitt adatok jellemzően nem tartalmaznak személyes adatokat, csak céges kapcsolattartók elérhetőségeit.
  • A feldolgozott személyes adatok köre:
  • Szerződéses partnerek adatai vagy képviselőinek elérhetőségei, ezek jellemzően nem személyes adatok, hanem céges kapcsolattartási adatok (céges telefonszámok és céges e-mailcímek).
  • Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének leírása:
  • A szoftver-be bevitt adatokból létrehozott és a szoftver által feldolgozott munkalapok előállítása, e-mailben továbbítása.

3. cikk

Joghatóság és az alkalmazandó jog

Adatkezelő székhelye Magyarországon van, az adatkezelést Magyarországon végzi, ezért – alkalmazva a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 0836-02/10/HU WP 179 8/2010. számú véleményét az alkalmazandó jogról – a teljes adatkezelésre és a hozzá kapcsolódó minden eljárásra (így különösen az adatfeldolgozásra is) a magyar jog hatályos.

4. cikk

Az adatfeldolgozó és az adatkezelő jogai és kötelezettségei

Adatkezelő Adatfeldolgozónak adott utasításai jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatkezelő Adatfeldolgozónak csak írásban adhat utasítást.

Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót, a további adatfeldolgozó megjelölését jelen szerződés 1. számú mellékletének kell tartalmaznia.

Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának előírásait betartani, az abban foglaltak szerint ellátni az adatkezeléshez kapcsolódó feladatát.

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának előírásai szerinti adatbiztonsági követelményeket betartani.

Adatfeldolgozó biztosítja az Adatkezelőt, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

  2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

  3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

  4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a 2. cikk szerinti tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit Adatfeldolgozó viseli.

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés tényét Adatkezelő Adatfeldolgozó részére legalább 3 munkanappal előre köteles írásban jelezni. Az ellenőrzés történhet elektronikus kapcsolattartás útján, vagy helyszíni ellenőrzéssel az adatkezelés helyén, illetve az Adatfeldolgozó tevékenységi központjában.

Nem mentesül az Adatfeldolgozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha az Adatkezelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

Adatfeldolgozó a 2. cikkben leírt adatfeldolgozási tevékenység, szolgáltatás nyújtásának befejezését követően köteles haladéktalanul minden személyes adatot– az Adatkezelő döntése szerint – vagy törölni, vagy visszajuttatni az Adatkezelő részére.

Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

5. cikk

Felelősség

Az Adatfeldolgozónak adott utasítások jogszerűségéért Adatkezelő felel, az Adatfeldolgozónak adott utasítás végrehajtásának jogszerűségéért és az Adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenységét szabályozó jogszabályok betartásáért Adatfeldolgozó felel.

Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során jelen Szerződés előírásainak betartásával jár el, úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatkezelő úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben Adatfeldolgozó túlterjeszkedik jelen szerződésben meghatározott jogain, az adott túlterjeszkedésre vonatkozóan önálló adatkezelővé válik, Adatkezelőnek, az érintettnek vagy harmadik személynek okozott kárért a károkozás általános szabályai szerint köteles helytállni.

6. cikk

Mediáció és illetékesség

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, egyeztetés, tárgyalás során rendezik. Ennek eredménytelensége esetére – a pertárgy értékétől függően – a Győri Ítélőtábla, illetve a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki.

7. cikk

Együttműködés az adatvédelmi hatóságokkal

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés egy példányát – amennyiben nemzeti joguk szerint erre kötelesek – eljuttatják a személyes joguk szerinti adatvédelmi hatósághoz.

8. cikk

Titoktartás

Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, adatot és információt kötelesek bizalmasan, titkosan kezelni és azokat úgy megőrizni, hogy arról harmadik illetéktelen személy tudomást ne szerezhessen. A titoktartási kötelezettség a feleket a szerződés megszűnését követően is terheli, de ezen túlmenően is kötelesek tartózkodni a felek minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

Felek a szerződés megsértéséből eredő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt a másik fél részére teljes mértékben kötelesek megtéríteni.

Adatfeldolgozó személyes teljesítésre kötelezett tagja köteles az Adatkezelő által előírt titoktartási nyilatkozat aláírására és az abban foglaltak maradéktalan betartására.

9. cikk

Záró rendelkezések

A jelen Szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) cégszerű aláírása mellett történhet.

Jelen Szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá.